Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Socialno-zdravstvena dejavnost


V društvu se iz leta v leto posveča več pozornosti socialno-zdravstvenemu področju. Širijo se aktivnosti, povezane s socialnim položajem članov društva in vseh starejših v okolju. Veliko aktivnosti je namenjeno promociji zdravja in zdravega sloga življenja, skrbi za preprečevanja socialne izključenosti starejših in organiziranju različnih oblik pomoči in storitev. Idelana je bila analiza kakovosti življenja starejših v MONM s ciljem, da se obravnava na seji državnega sveta.

V okviru društva potekajo naslednje organizirane oblike skrbi za starejše.


Program »Starejši za višjo kakovost življenja doma - Starejši za starejše«

V letu 2018 se bodo v program na novo vključili vsi tisti starejši, ki bodo vstopili v 70. leto starosti to je cca 50 do 70 starejših. Po programu dela je načrtovanih skupno 500 obiskov, ki vključujejo ponovne in nove vključitve. V skladu z metodologijo programa obiske opravi 23 prostovoljcev programa, ki ugotavljajo potrebe po pomoči. Za ugotovljene potrebe se poskrbi v okviru društva ali se pomoč organizira v sodelovanju s Centrom za socialno delo, Domom starejših občanov, Patronažno službo, z Mestno občino Novo mesto,Območnim združenjem Rdečega križa in s pomočjo Karitasa. Več kot 80% ugotovljenih pomoči se organizia v okviru DU. Naše društvo opravlja koordinacijo programa za Prečno in Brusnice.V skladu z metodologijo in evalvacijo programa bodo v letu 2018 organizirali izobraževanje prostovoljcev in koordinatorjev programa. V vrsto prostovoljcev za delo v programu bi želeli pridobiti nove prostovoljce, ki so pripravljeni deliti svoj čas za delo v tem programu. Iskreno vabljeni.


Socialna svetovalnica

Socialna svetovalnica bo delovala v prostorih društva. vsak četrtek v času od 9. do 11. ure Člani, ki potrebujejo pomoč svetovanja, se predhodno dogovorijo v tajništvu za termin razgovora s socialno delavko, ki članom svetuje pri reševanju problemov in in uveljavljanju socialno - varstvenih pravic. Finančna kriza vse bolj pritiska na starejše, zato je tudi potreb po organiziranju različnih oblik pomoči vse več. Svetovanje bo tudi v letu 2018 po predhodnem naročilu vodila Milka Eržek, dipl. socialna delavka.


Pravna svetovalnica

Svetovanje s pravnega področja se bo prav tako nadaljevalo. Člani se morajo za svetovanje predhodno dogovoriti v tajništvu društva. Žal ugotavljamo, da se tudi v poznih letih starejši pogosto zanjdejo v težavnih situacijah, ko potrebujejo pravno pomoč.Tako kot pretekla leta bo tudi v letu 2018 svetovanje v letu 2018 vodila univ. dipl. pravnica Ana Bilbija.


Svetovalnica pokojninskega in invalidskega področja

Tako kot za socialno in pravno svetovalnico se tudi za to svetovalnico člani, ki imajo vprašanja s tega področja, predhodno dogovorijo v tajništvu društva.Svetovalnico vodi Nežka Ivanetič, univ. dipl. sociologinja. Vprašanja lahko člani oddajo tudi pisno v tajništvu.


Stanovanjsko področje

Nepremičninski sklad upravlja Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V skladu s Pravilnikom, ki ga je sprejel Nepremičninski sklad, bo društvo tudi v letu 2018 izdelalo prednostno listo prosilcev stanovanj in na podlagi te oblikovalo predloge za dodelitev stanovanj. V skladu s Pravilnikom so upravičenci do dodelitve stanovanja prosilci, ki so starejši od 65 let, za dohodkovni cenzus pa uporabljajo zadnjo znano višino neto minimalne plače v RS. Pri dvočlanskem gospodinjstvu se dohodkovni cenzus poveča za faktor 1,26. V letu 2017 je ta cenzus znašal 613,63 EUR za enočlansko gospodinjstvo in 773,17 EUR za dvočlansko gospodinjstvo. V kolikor tega cenzusa posameznik ne doseže, potebuje izjavo o poroštvu svojcev ali koga drugega, ki bo zagotavljal redno plačevanje obveznosti stanarine in drugih stroškov.


Vse dodatne informacije o Nepremičninskem skladu Pokojninskega in invalidskega zavarovanja najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.ns-piz.si, kjer dobite tudi obrazce za vlogo. Vlogo skupaj z dokazili oddate v tajništvu društva!