Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Organi Društva upokojencev Novo mesto


Zbor članov

Zbor članov predstavljajo delegati, izvoljeni na poverjeništvih ali klubih. Pravice delegatov imajo tudi vsi aktivni udeleženci različnih dejavnosti društva, vsi funkcionarji ter članice in člani organov društva. Enake pravice kot delegati pa imajo tudi vse druge članice in člani DU NM, ki prisostvujejo zboru članov po lastni želji.


Upravni odbor

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja med dvema zboroma članov. Trenutno deluje v sestavi:

 • predsednica: Rožca Šonc,
 • častna predsednica: Ana Bilbija,
 • podpredsednica za področje kulture: Majda Škof,
 • podpredsednica za področje sociale in zdravstva: Milka Eržek,
 • podpredsednik za področje športa: Janez Mohorčič,
 • poverjenik za Podgrad: Ivan Hrovatič,
 • poverjenik za Birčno vas: Stanko Žagar,
 • predsednik PZDU: Jože Jazbec,
 • vodja Abonmaja MGL: Veronika Bezeg,
 • vodja izletniške dejavnosti: Slavka Antić,
 • vodja literarne sekcije: Tereza Balaževič,
 • vodja likovne sekcije: Zdravko Červ,
 • vodja sekcije za ohranjanje domače obrti: Jožica Kastelic
 • vodja projekta Starejši za starejše: Ljubica Murn
 • vodja MePZ: Francka Štampohar
 • vodja Hiše sožitja/Šole zdravja: Darinka Smrke


Predsedstvo

Predsedstvo je operativno-izvršni organ UO. Njegovi člani so:

 • Rožca Šonc,
 • Majda Škof,
 • Milka Eržek,
 • Janez Mohorčič,
 • Ana Bilbija,
 • Jože Jazbec,
 • Francka Štampohar,
 • Jožica Kastelic,
 • Elza Majetić.


Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo vseh organov DU NM, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost prisostvovati zborom članov, sejam upravnega odbora ter delovnih teles. Za svoje delo so odgovorni zboru članov. Sestava nadzornega odbora:

 • Zofija Prah,
 • Ciril Jarnovič.


Predsednik ali predsednica in podpredsedniki

Predsednica društva, Rožca Šonc, predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami doma in tujini. Hkrati je tudi predsednica upravnega odbora.
Zbor članov izvoli predsednika za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov in upravnemu odboru.

Podpredsedniki društva opravljajo naloge, za katere jih pooblasti predsednik. Izvoli jih Zbor članov na predlog predsednika za čas trajanja njegovega mandata.
V trenutnem mandatu so podpredsedniki Majda Škof, Milka Eržek in Janez Mohorčič.

Častno sodišče

Častno sodišče obravnava grobe kršitve Pravil Društva upokojencev NM in pravil ZDUS. Tudi častno sodišče je za svoje delo odgovorno Zboru članov.