Društvo upokojencev Novo mesto DU NM

Članstvo v Društvu upokojencev Novo mesto


Naše društvo šteje 2087 članov in je največje društvo v MO Novo mesto, pa tudi v slovenskem merilu sodi med številčnejša društva.

Član društva lahko postane vsak upokojenec in njegov zakonec, čeprav ni upokojen, če prostovoljno poda pristopno izjavo. Pravice, dolžnosti in ugodnosti članov določajo Pravila Društva upokojencev Novo mesto.

Letna članarina znaša letos 10 €.

Članarina vzajemne samopomoči ostaja v letu 2018 12 €. Sklad vzajemne samopomoči je voden pri ZDUS in ustanovljen, da bi na podlagi pogojev, določenih v pravilniku (pravilnik je na vpogled na društvu), izplačali posmrtnino upravičencu, ki ga je določil umrli član. Višina posmrtnine, ki se izplača upravičencem, je 205 €. Pogoj za izplačilo posmrtnine je plačana članarina in predložitev ustreznih dokumentov, ki jih upravičenci oddajo na sedežu našega društva.

Društvo poskrbi za prisotnost prapora na pogrebu umrlega člana, seveda, če tako želijo svojci in to sporočijo v tajništvo društva.

Člani društva se lahko vključijo in sodelujejo v vseh dejavnostih društva. S plačano članarino so članom zagotovljene naslednje ugodnosti:

  • na področju kulture: likovna in literarna sekcija, sekcija domače obrti, Mešani pevski zbor, obisk gledaliških predstav z možnostjo obročnega plačila abonmaja. Mentorje likovne in literarne sekcije, bralnega krožka in pevovodjo zagotavlja društvo iz lastnih sredstev. Občasno so organizirani ogledi gledaliških, slikarskih in glasbenih dogodkov v Mariboru, Zagrebu in še kje. Društvo zagotavlja prevoze na nastope in razstave sekcij, ki so načrtovani v programu letnega dela.
  • na področju športa in rekreacije: v osemnajstih sekcijah z možnostjo uporabe športnih objektov, kjer potekajo vadbe, z možnostjo cenejše uporabe fitnesa, savne, badmintona, tenisa in namiznega tenisa v Teniškem centru Otočec, kegljišča Pri vodnjaku, pikada v društvenih prostorih, možnost cenejšega kopanja v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah. Udeleženci tekmovanj so upravičeni do štartnine, žepnine pri DŠI in prevoznih stroškov, ki so v programu dela.
  • na pravno-socialnem področju: brezplačno pravno svetovanje (naročilo v tajništvu društva) in svetovanje s področja socialnega varstva vsak četrtek med 9. in 10. uro, pomoč pri uveljavljanju pravic, vključitev starejših od 70 let v projekt Starejši za starejše z organiziranjem potrebne pomoči (patronažni obiski, prehranski paketi, denarne socialne pomoči, izjemne pomoči društva), reševanje stanovanjskega vprašanja v skladu s pravili Nepremičninskega sklada. Društvo organizira nošenje prapora na pogrebu pokojnega člana, pomaga pri uveljavljanju izplačila Vzajemne samopomoči, organizira izobraževanja s področja zdravstva in zdrave prehrane.
  • na področju izletništva in letovanja: organiziranje izletov, praznovanj, enodnevnih kopanj, 4 x letovanje v Hotelu Delfin in v Domu v Rogaški Slatini z 10% popustom. Pričakujemo predloge članov.
  • na družabnem področju: druženje v prostorih kluba s klubsko ceno napitkov, branja dnevnega časopisa in Dolenjskega lista, druženje ob kartanju, šahiranju ipd.
  • v projektu Aktivno državljanstvo: predstavniki društva v organih PZDU, ZDUS, DSO, ZPIZ, ZZZS in drugih organih ter delovnih skupinah MDDSZ zastopajo pravice starejših, seznanjajo članstvo s spremembami zakonodaje, pripravljajo predloge in pripombe v zvezi s predlaganimi spremembami. DU je tudi vključeno v projekt Ministrstva za javno upravo Aktivno državljanstvo, katerega poslanstvo je skrb za razvoj aktivnega državljanstva ter medgeneracijsko sodelovanje.